รายงานยอดการสมัครแยกตามสาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
# สาขาวิชา ระดับชั้น จำนวน
1 การบัญชี ปวช. 11
2 การตลาด ปวช. 13
3 การจัดการสำนักงาน ปวช. 1
4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 3
5 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช. 3
6 อาหารและโภชนาการ ปวช. 7
7 คหกรรมศาสตร์ ปวช. 1
8 แฟชั่นและสิ่งทอ ปวช. 1
9 คอมพิวเตอร์กราฟิก ปวช. 1
10 วิจิตรศิลป์ ปวช. 1
รวม 42.00

 

รายงานยอดการสมัครแยกตามสาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
# สาขาวิชา ระดับชั้น จำนวน
1 การบัญชี ปวส. 10
2 การตลาด ปวส. 5
3 การจัดการสำนักงาน ปวส. 1
4 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอล/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. 5
5 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส. 2
6 อาหารและโภชนาการ ปวส. 2
7 คอมพิวเตอร์กราฟิก ปวส. 9
รวม 34.00

 

รายงานยอดการสมัครระดับปริญญาตรี
# สาขาวิชา ระดับชั้น จำนวน
1 การบัญชี(เทคโนโลยีสายปฏิบัติการ) ปริญญาตรี 1
รวม 1.00