ข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อ ระบบโควต้า ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565

คำชี้แจง โปรดศึกษาใบสมัครโดยละเอียดก่อนกรอกข้อมูล
ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลบิดา]
ข้อมูลมารดา
ข้อมูลผู้ปกครอง
ที่อยู่ผู้สมัคร

มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อสาขาวิชา

ภาคปกติ

ภาคทวิภาคี

แนบไฟล์เอกสาร

ไฟล์รูปภาพนักเรียน (ไม่สวมหมวก/ไม่สวมแว่นตาดำ)

ไฟล์สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน

ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร